części do maszyn rolniczych.

Do prac komisji

Do prac komisji

Zanim dochodzi do uznania danego budynku do gotowego do użytkowania, to wcześniej są przeprowadzone odpowiednie kontrole. To one mają za zadanie stwierdzić, czy taki obiekt budowlany wydaje się być pod tym względem odpowiednio przygotowany. Zakończenie prac komisji, która skupia się na ukazaniu przyczyn występowania katastrofy budowlanej, stara się powiadomić właściwy organ, jak i wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania robót , które są wymagane, aby uporządkować teren katastrofy, zabezpieczyć obiekt budowlany do czasu wykonywania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. To inwestor, zarządca obiektu budowlanego, czy właściciel posiada obowiązek po zakończeniu takiego postępowania skupić się na usunięciu skutków katastrofy budowlanej. Poza tym organ jest w stanie inwestorowi, właścicielowi i zarządcy obiektu budowlanego zlecić sporządzenie ekspertyzy.

Umowa z wykonawcą

Umowa z wykonawcą

Do budowy własnego domu powinno przygotować się na wiele sposobów, a jednym z nich jest dokładnie sformułowana umowa z wykonawcą, któremu zlecamy prace budowlane. Precyzyjne zapisy w umowie pozwolą uniknąć wielu nieporozumień pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Część przepisów umowy dotyczyć powinna spraw oczywistych, jak data rozpoczęcia i zakończenia robót, koszty i harmonogram płatności, punkt o przewidywanych karach za złamanie zapisów umowy czy ustalenie czasu gwarancji na zrealizowany projekt, standardowo jest to nie mniej niż 2 lata. Oprócz tego w umowie warto umieścić zapisy dotyczące innych kwestii, jak dokładne sprecyzowanie stanu robót jak stan surowy zamknięty lub stan wykończony, które są niejednoznaczne. Można zamieścić aneks do umowy, w którym opisujemy listę robót zlecanych wykonawcy. W umowie można wymienić również materiały, które mają być wykorzystane do budowy. Dotyczy to tych materiałów, które nie są wymienione w projekcie budowlanym albo podane w nim w przybliżeniu. W przypadku niektórych materiałów w projekcie budowlanym podane są tylko luźne wytyczne, np. ceramiczna dachówka koloru czerwonego. Inne parametry materiałów należy sprecyzować w dołączonej do umowy dokumentacji budowlanej. Przy okazji dobrze jest ustalić z wykonawcą, która ze stron zajmie się dostarczeniem materiałów.